Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983
31
styczeń 2023
Przedszkole uczestniczy w projekcie Kraków Wspólnie.

Przedszkole uczestniczy w projekcie Kraków Wspólnie.

[UA]

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР дітей, длялюдейяківиїхали з Україничерезвійну в рамкахпроекту «КраківРазом - Дитя́чийсадок» (даліпроект)

Мипропонуємобезкоштовнімісця в дитячихсадкахзавдякиакції«КраківРазом – Доступдодошкільноїосвітидлядітейосіб, яківтікаютьвідвійни в Україні»

Радіповідомити, щонашдитячийсадокувійшовдогрупивідібранихзакладів, яківідповідаютьусімумовамдопускудопроекту.

Мипропонуємо30місцьдлядітей, якіпоїхаливідвійни в Україні, наперіоддо 30 червня 2023року. Набірбудездійснюватисязакритеріємчерговостіподаннязаяв, післявиконанняосновноїумови, тобтопроектстосуєтьсялишедітейбіженців, яківиїхали з Україничерезвійну.

Співфінансуванняпокриває: платазаперебуванняпонад 5 годиннадень – 1,14 зл,харчування 18 zł/день.

Батьківськадоплата: занаявності: нічого.

Митакожведеморезервнийсписок, навипадоквакантнихмісцьабокоштів, щозалишаються в проекті, дляякихбудезбережено60дітей, алемидопускаємозбільшенняцієїкількостіабооголошенняповторногонабору, якщоценеобхідно .

Запрошуємобатьківскористатисяпідтримкою #KrakówTogether, надіславшизаявку у форміелектроннапошта,przedszkole@przedszkolembb.pl, номертелефону +48 601 985 983, поднях з понеділкапоп'ятницю , між 7:00 - 17:00, від 30 червня 2023 р.

Мибудемоінформувативаспродітей, якіпройшликваліфікаціюдляучасті в проектітавключенідорезервногосписку.

Пропризупиненнянаборумитакожповідомимонанашомусайті.

 

[Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej 30-438 Kraków, ul. Wichrowa 7 tel 601985983]

Проектдієдокінцячервня!

Проект «Краківразом» організовуєInternationaler Bund Polska Foundation у співпраці з ДепартаментомосвітимістаКраковазафінансовоїпідтримкиДитячогофонду ООН (ЮНІСЕФ).

Запрошуємонавсізаходипрограми «КраківРазом»:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

Усідитсадки-учасникипроектудоступнізацієюадресою:

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

 

Запрошуємовасскористатисяперевагамипрограми, ознайомитися з профілямиФонду, іншихдитячихсадочківтазакладів, якіберутьучасть у проекті #KrakówWРазом!

Разоммизможемобільше!

 

[PL]

INFORMACJA O REKRUTACJI dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach projektu Kraków Wspólnie - Przedszkola (dalej  projekt)

Oferujemy darmowe miejsca w przedszkolu dzięki działaniu “Kraków Wspólnie - Dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie”.

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole znalazło się w grupie wybranych placówek spełniających wszystkie warunki przyjęcia do przedmiotowego projektu.

Oferujemy 30  miejsc dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie, na okres do dnia 30.06.2023 r. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń, po spełnieniu warunku podstawowego tj. projekt dotyczy tylko dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Dofinansowanie pokrywa:opłata za pobyt powyżej 5 h dziennie – 1,14 zł, wyżywienie 18 zł/dzień.

Dopłata rodziców: brak.

Prowadzimy również listę rezerwową, w przypadku zwalniania się miejsc lub pozostania środków w projekcie, na którą zostanie zapisanych  60  dzieci, przy czym dopuszczamy zwiększenie tej liczby lub ogłoszenie ponownej rekrutacji, o ile zajdzie taka potrzeba. 

Zapraszamy rodziców do skorzystania ze wsparcia  #KrakówWspólnie poprzez przesłanie zgłoszenia w formiee-mailprzedszkole@przedszkolembb.pl, pod nr telefonu +48 601 985 983, w dni od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00 ,  w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

Na bieżąco będziemy informować o dzieciach, które zostały zakwalifikowane do projektu oraz zapisane na listę rezerwową.

Również poinformujemy na naszej stronie www o wstrzymaniu naboru.


[Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej 30-438 Kraków, ul. Wichrowa 7 tel 601985983]

Projekt trwa do końca czerwca!

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Zapraszamy do wszystkich działań w ramach programu Kraków Wspólnie:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

Pod tym adresem są wszystkie przedszkola, które biorą udział w projekcie:

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

 

Zapraszamy do skorzystania z programu, zaobserwowania profili Fundacji, innych przedszkoli i instytucji, które biorą udział w projekcie #KrakówWspólnie!

Razemmożemywięcej!

 

[ENG]

INFORMATION ON RECRUITMENT of children of people fleeing the war in Ukraine as part of the Krakow Together - Kindergartens project (from now on referred to as the project)

We offer free places in kindergarten thanks to the action "Krakow Together - Access to preschool education for children of people fleeing the war in Ukraine".

We are pleased to announce that our kindergarten was included in the group of selected institutions that meet all the conditions for admission to the project.

We offer 30 places for children of people fleeing the war in Ukraine until June 30, 2023. Recruitment will be based on the order of applications criterion after meeting the primary condition, i.e. the project applies only to children of refugees before the war in Ukraine.

The co-financing covers: (meals  18 zł/day + extra hours 1,14 zł/hour).

Parental surcharge: 0 no extra paymets.

We also keep a reserve list in the event of vacancies or funds remaining in the project, for which 60 children will be saved, but we allow an increase in this number or an announcement of re-recruitment, if necessary.

We invite parents to take advantage of the #Kraków Together support by sending an application in the form of e-mail, przedszkole@przedszkolembb.pl, telephonenumber +48 601 985 983, on daysMonday to Friday, between from 7 a.m. to 5 p.m. , by June 30, 2023.

We will inform you about children who have qualified for the project and are placed on the reserve list.

We will also inform on our website about the suspension of the recruitment.

 

[Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej 30-438 Kraków, ul. Wichrowa 7 tel 601985983]

The project runs until the end of June!

The Internationaler Bund Polska Foundation organizes the Krakow Together project in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow, financed by the United Nations Children's Fund (UNICEF).

We invite you to all activities under the Krakow Together program:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

All the kindergartens participating in the project are available at this address:

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

 

We invite you to take advantage of the program, and observe the profiles of the Foundation, and other kindergartens and institutions that participate in the # KrakowTogether project!

Together we can do more!

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.